Laat uw mening horen!

kernenbeleidTijdens de fusie is het kernenbeleid vastgesteld waarin staat beschreven dat elke dorpskern uit de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer zijn eigen identiteit heeft en wil behouden.

Dit houdt in dat iedere kern ook andere dynamiek en wensen heeft en er per kern en aparte agenda opgesteld zal worden. De staf van Buurtgericht Samenwerken komt binnenkort samen. U kunt bepalen wat er op de agenda moet komen!

Aan de hand van onderstaande vragen proberen we één document samen te stellen die we opsturen naar de gemeente.

Geef uw antwoorden door via

1) Kunt u een aantal knelpunten/aandachtspunten noemen waarmee we (bewoners, gemeente, organisaties) aan de slag moeten of willen in uw (dorps)kern?

2) Wat is er kenmerkend voor uw (dorps)kern ?

3) Kunt u aangeven welke onderwerpen de komende 5 jaar moeten worden aangepakt ?

4) Waarover bent u tevreden of wat gaat momenteel goed in uw (dorps)kern?

Nieuw riool oude kern

informatiebijeenkomst_oude_kernSTOMPETOREN,  dinsdag 23 februari 2016

De informatiebijeenkomst over het geplande onderhoud van riool en straatwerk in de oude kern is boven verwachting goed bezocht. Het bericht over onderhoud wordt goed ontvangen en de bewoners zien het wel zitten.

Naast een tiental verbeterpunten die Stadswerk 072 heeft aangedragen, kwamen de bewoners zelf ook nog met suggesties. Zo wil de meerderheid meer parkeerplaatsen en willen de bewoners inspraak in de soort bomen die worden teruggeplaatst. Alle wensen worden verwerkt in een nieuw ontwerp dat uiteraard weer aan de bewoners wordt voorgelegd.

De planning is dat er na de zomer wordt begonnen aan een gefaseerde vernieuwing dat ongeveer drie maanden gaat duren.

Afvalbeleid erfenis Schermer

ACV-Ede-PMD-klikoGisteravond heeft de dorpsraad de informatiebijeenkomst in Het Schermer Wapen bijgewoond over het nieuwe afvalbeleid. Alkmaar voert één van de laatste raadsbesluiten van Schermer uit en dat betekent dat elke huishouden medio februari twee groot formaat containers erbij krijgen.

Uit verschillende kernen waren er bewoners uit het voormalige Schermer vertegenwoordigd maar de opkomst was mager. Grote meerderheid is niet blij met de komst van en een blauwe en een oranje bak. HVC legt uit het een feit is dat we meer afval moeten scheiden en met een voorzichtige aanpak gaat dat niet lukken. Na uitrol in februari gaat het service-team de wijk in om huis-aan-huis ervaringen uit te wisselen.

De dorpsraad heeft zich aangemeld voor de klankboordgroep die de gemeente Alkmaar in het leven heeft geroepen. Zo proberen we mee te praten over dit onderwerp. Ook in februari wordt door de raad het nieuwe afvalbesluit behandeld. U kunt uiteraard uw mening laten weten door in te spreken op de commissievergadering van Alkmaar.

Omgekeerd inzamelen noemt de gemeente het. Vooralsnog gaat u twee extra bakken krijgen al dan wel met alleen een gekleurde deksel. De ophaalfrequentie van de grijze en groene bak blijven eens in de veertien dagen; papier en plastic zal eens in de maand worden opgehaald. Uiteindelijk is het de bedoeling om het restafval in een lagere frequentie op te gaan halen of zelfs zo te organiseren dat u het centraal kunt inleveren.

Voor verenigingen verandert er relatief weinig; zij leveren de vrijwilligers om het papier op te halen en vergaren nog steeds inkomsten voor hun clubkas.

De afvalstoffenheffing gaat voor een gemiddeld gezin in 2016 omlaag met EUR 19,-. In totaal gaan de gemeentelijke heffingen voor een gemiddeld gezin met EUR 192,- omlaag.

Verleden blijft actueel

dorpspleinAfgelopen donderdagavond stond de motie van VVD, D’66 en Groen Links genaamd ‘Stompetoren laat zich horen’ op het programma in het Stadhuis. Een simpele vraag; kijk naar het plan van de dorpsraad. Het mocht niet baten; een meerderheid werd helaas niet gevonden.

Ondanks afwezigheid van raadslid John Hagens (Leefbaar Alkmaar) weerklonken zijn uitspraken door de raadszaal. Het verleden komt telkens weer naar boven drijven en kreeg ondanks de oproep van VVD om er met frisse blik naar te kijken weer de overhand. Het was allemaal niet zo simpel volgens Leefbaar Alkmaar.

Deze kans van grondruil van Het Schermer Wapen en de supermarkt is een nieuw gegeven en een kans die we moeten aangrijpen. De motie komt voor velen te vroeg. Leefbaar Alkmaar geeft aan een broedende kip niet te willen storen maar volgens VVD is na de participatieavond juist nu het moment om in te grijpen. Niet wachten tot dat de plannen van het college straks in een vergevorderd stadium zitten. Dit is het moment op nog bij te sturen. CDA betwijfelt of de dorpsraad wel namens het dorp spreekt en zo wordt de motie niet aangenomen.

We hebben inmiddels onze plannen duidelijk gemaakt bij de wethouder en projectleider. Een officieel schrijven als reactie op het voorontwerp bestemmingsplan Stompetoren fase 2 gaat deze week nog de deur uit. We blijven van mening dat een fatsoenlijk dorpsplein gewenst is en zullen ons hard maken voor een echt dorpshart.

Politiek gaat voor plein

Onze actie vloeit door tot in het Stadhuis. Maandag spraken we met de politiek om het proces te versnellen. Donderdag wordt een motie ingediend om terug te keren naar de oorsprong om de bewoners een echt dorpshart te geven.

De politiek verzoekt het college ons voorstel serieus te bekijken en verkennend onderzoek naar de haalbaarheid uit te voeren. Vandaag een stuk in het Noordhollands Dagblad.

nhd_motie