Losloopgebied honden

Al geruime tijd is de gemeente bezig met een ontwerp voor een aanwijsbesluit verbods- en losloopgebieden voor honden te maken. Afgelopen donderdag is dit ontwerp gedeponeerd ter inzage in het Gemeenteblad.

Op onderstaand plaatje kunt u zien waar u wel en waar u niet uw hond los mag laten lopen. In de bijlagen onderaan dit bericht vind u alle informatie zoals dat gepubliceerd is. Tevens geven we u de link naar het Gemeenteblad waar ook alle informatie beschikbaar is. Mocht u officieel willen reageren op dit besluit dan heeft u daarvoor vier weken de tijd.

Groen is losloopgebied, rood is verboden

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-309667.html

Afgelopen woensdag hebben we in de grote kerk in Graft-De Rijp kennis gemaakt met waarnemend burgemeester Roemer en wethouder Te Beest die Marcel van Zon heeft opgevolgd.

Beide mannen zijn ervaren en komen ook als zodanig over. De tijd voor een uitgebreid praatje zat er helaas niet in maar burgemeester Roemer heeft aangegeven graag op uitnodigingen in te gaan als er behoefte is aan onderling overleg. Stompetoren-West vloog nog even voorbij en daarover gaat de burgemeester binnenkort met het Provinciebestuur in gesprek.

Dorpsraden in gesprek met burgemeester en wethouder
(Bron: Gemeente Alkmaar)

Woningnood oplossen met vergrijzing

Afgelopen donderdag is in de vergadering Provinciale Staten de Omgevingsvergunning NH-2020 aangenomen. Eén van de vele agendapunten was Stompetoren-West.

De Gedeputeerde Staten houdt vast aan de contouren van het BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap). Vele fracties zijn voorstander van het behouden van het BPL en er wordt zelfs gesteld door de SP dat vergrijzing het woningtekort maar moet oplossen.

Christen Unie, CDA en PVV hebben het voor elkaar gekregen om met een motie de deur op een kier te houden. Ondanks dat de verordening is aangenomen wordt er een nadere verkenning gestart naar lintbebouwing in kleine kernen. Dit geeft nog een sprankje hoop om in de toekomst te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar betaalbare woningen.

We volgen de ontwikkeling op de voet en zullen u uiteraard weer op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.

Geen Slootenfondsavond in De Vriendschap

PERSBERICHT

Ook het Slootenfonds heeft te maken met beperkingen betreffende de feestelijke uitreiking van oorkondes voor de vrijwilligers van het jaar. Vanwege alle Covid-19-maatregelen is het niet mogelijk om dit in een gezellige sfeer in Café De Vriendschap plaats te laten vinden.

Er is overwogen om in een tour langs de dorpen de onderscheidingen uit te reiken. Echter, er mogen maar maximaal 4 personen buiten bij elkaar komen. Daarom is ook dit voor het bestuur geen optie.

Het bestuur heeft gewikt en gewogen en is tot besluit gekomen om dit jaar géén Slotenfondsonderscheidingen uit te reiken aan de vrijwilliger in de dorpen van de voormalige gemeente Schermer.

Toch wil het bestuur recht doen aan de traditie van het Slootenfonds en is daarom wél op zoek naar de vereniging van het jaar. De vereniging van het jaar ontvangt 500 euro uit het Slootenfonds.

Het bestuur roept u op om vanuit de dorpen in de voormalige gemeente Schermer om vóór 1 november een voordracht voor een vereniging te doen bij de dorpsraad van uw dorp.

De nominaties worden zorgvuldig beoordeeld door het bestuur van het Slootenfonds en op vrijdag 13 november zal de prijs uitgereikt worden.

Jaarvergadering met kunst


Gisteren hebben we na maanden van uitstel onze jaarvergadering kunnen houden en wel in de kerk. Oorspronkelijk zouden we vergaderen in de Stompehoeve maar vanwege onderbezetting en ziekte is het ze niet gelukt om voor ons de deuren te openen. 

Dit jaar was deelname alleen mogelijk voor leden die zich vooraf hadden ingeschreven. Uitgaande van de Stompehoeve konden we met maximaal 45
personen een vergadering beleggen maar uiteindelijk zaten we met 30 bewoners in de kerk waar anderhalve meter met gemak gehaald kon worden.
We bedanken de kerk voor de flexibiliteit en het snelle handelen.

Naast het zakelijke deel zoals de notulen, financieel verslag en verslag van de kascommissie hebben we een korte opsomming geven van de onderwerpen
die het afgelopen jaar zijn gepasseerd en waarvoor wij zijn opgekomen voor uw belangen. Vele malen hebben we overleg gevoerd met Stadswerk,
Gemeenten en zelf met Provincie. Hieronder per onderwerp een toelichting.
(tekst loopt door na de onderwerpen).

Subsidie bewonersinitiatief
Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals verticaal tuinieren, een picknicktafel in de buurt om gezellig aan te eten, een buurt volleybaltoernooi, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners uit uw buurt of iets anders voor uw wijk, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dus eigenlijk alles waarbij de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeterd wordt en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterkt. De Dorpsraad maakt deel uit van een zogeheten Regiegroep die de aanvragen beoordeelt. Vanuit iedere kern uit de voormalige gemeente Schermer is één afgevaardigde. Dorpsraad Stompetoren vervult het voorzitterschap.

Omgekeerd inzamelen
Het uitstel is er lang geweest maar binnen nu en een jaar gaat het toch gebeuren. Doormiddel van ondergrondse containers zal het restafval worden verzameld. Ook wordt er waar mogelijk aanbiedlocaties voor rolcontainers vastgelegd. De Dorpsraad heeft binnenkort hierover een en zal proberen het voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Uiteraard zullen we u via onze website en social media op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Slootenfonds
Op 13 november worden de jaarlijkse Slootenfonds-onderscheidingen weer uitgereikt aan een vrijwilliger uit elk dorp en aan een vereniging uit de voormalige gemeente Schermer. Dit vindt normaliter plaats in café De Vriendschap in Driehuizen, waar Klaas en Geertje Slooten vroeger het kasteleinsechtpaar waren. Hun nalatenschap vormde de basis voor o.a. het Slootenfonds. Dit jaar is nog niet duidelijk hoe de onderscheidingen uitgereikt gaan worden maar het gaat wel gebeuren.
Ieder jaar zoeken we naar dé vrijwilliger van Stompetoren en die zetten we dan ook graag in het zonnetje. Kent u een echte duizend poot die zich vrijwillig inzet voor de gemeenschap en op zijn minst al enkele tot tientallen jaren zijn of haar sporen heeft verdiend dan horen wij dit graag.

Ook wordt er elk jaar een vereniging onderscheiden en gaat naar huis met een cheque van EUR 500,-. Ook hiervoor geldt dat wij graag en voordracht met onderbouwing van u willen ontvangen. De dorpsraad kiest uiteindelijk een kandidaat.

Buitenspeeldag
Jaarlijks organiseert de Dorpsraad op de 2e woensdag van juni de Buitenspeeldag. Met leuke spelletjes en springkussens voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar. Helaas kon dat afgelopen jaar niet doorgaan vanwege Corona maar in 2021 hopen we meer dan 200 kinderen te verwelkomen!

N243 – Noordervaart
De Provincie gaat de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn oppakken en verbeteren. De Dorpsraad onderhoudt contact met de Provincie en wij bezoeken de Informatieavonden zodat wij de bewoners van Stompetoren kunnen informeren. Het opknappen van de N243 is een groot project dat in deeltrajecten zal worden uitgevoerd. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure waarop aannemers kunnen inschrijven Plan is dat de uitvoering in de 2e helft van 2021 start. De werkzaamheden zullen 1,5 jaar in beslag nemen.

Herdenking 4 mei
De organisatie hiervan is de verantwoordelijkheid vd Gemeente Alkmaar doch de Dorpsraad maakt hier deel van uit. Er is altijd een wethouder namens de Gemeente aanwezig. In 2019 was dit Elly Konijn-Vermaas. Het thema was “In Vrijheid Kiezen”. De lezing werd gegeven door Anja Schouten, politiechef Eenheid NH en oud gemeentesecretaris. In 2020 heeft de bloemlegging plaatsgevonden door de Burgemeester en diens echtgenote in verband met de Covid-19 pandemie.

Parkeren grote voertuigen
Parkeren van grote voertuigen is en blijft een heet hangijzer. Het APV zegt dat er geparkeerd dient te worden aan de Melkweg en dat binnen de bebouwde kom niet geparkeerd  mag worden. Omwonenden van de Dres ervaren overlast van de vroege vogels met hun ronkende motoren. Aan de Melkweg zijn enkele woningen die het weer vervelend vinden dat er vrachtwagens rijden. Ondanks dat het overal gepubliceerd staat, wordt het niet gehandhaafd. De dorpsraad heeft hierover duidelijkheid gevraagd.

Dorpshart
De bouw van de supermarkt is momenteel in volle gang en naar verluidt kunt u uw kerstinkopen voor 2021 in Stompetoren doen.

Stompetoren-West
De Provincie heeft de Schermer aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Nu vinden wij dat de Schermer al heel lang bijzonder is en dat moet natuurlijk zo blijven. We hebben een mooie omgeving met landerijen die er elk seizoen weer anders uit zien. Een mogelijke uitbreiding langs de linten van Stompetoren hoeft daar geen verandering in te brengen. De dorpsraad heeft een zienswijze ingediend. Ons betoog is met name gericht op de jeugd waarvan we zeker weten dat die in Stompetoren willen blijven wonen maar dan moet dat ook kunnen. We pleiten voor een mogelijkheid, een achterdeur, voor als dat nodig is te kunnen voorzien in de woningbehoefte. Dat kan niet als Stompetoren op slot gaat. 22 oktober doet de Provinciale Staten uitspraak.

Arhi-gelden
De voetbalkooi is al een poosje van de baan en de gemeente heeft aangegeven dat we een andere besteding moeten zoeken voor de grote som geld. Na het plaatsen van een oproep, zijn er drie initiatieven ingediend. In willekeurige volgorde een voetbalplek op het schoolplein, wandelpaden rondje Stompetoren en een fitness-/beweegtuin. Momenteel zitten de initiatiefnemers in de fase van ontwikkeling en we hopen dat het eerste initiatief spoedig gerealiseerd zal worden.

Deelname Kunstcommissie Dorpshart Stompetoren
Gevolgd is de procedure als bedoeld in artikel 4 van de Percentageregeling Alkmaar Kunst Openbare Ruimte (PAKOR). De Dorpsraad maakt deel uit van de Kunstcommissie alsmede een aantal dorpsbewoners, adviseurs en voorzitter is Aart Jonker, projectmanager Dorpshart. We zijn nu zover dat er gekozen is voor een kunstwerk/kunstenaar  Michiel Kluiters.

(Vervolg)

Het tweede deel van de vergadering stond in het teken van kunst op het plein. Kunstenaar Michiel Kluiters nam de aanwezigen mee in zijn idee, filosofie en ontwerp. 

De ‘lange bank’ zoals hij het zelf noemt is 10 meter lang en verplaatsbaar. Het is een soort van kruiwagenbank. In de zitting komen woorden en teksten die te maken hebben met Stompetoren en met de Schermer.  Zijn oproep aan iedereen in Stompetoren is om met vooral woorden te komen. Woorden waarvan als je ze ziet stof geeft tot nadenken, waarmee een gesprek op gang komt en waar herinneringen aan opgehaald kunnen worden. Heeft u woorden of anekdotes en wilt u deze met Michiel delen, stuur uw bericht aan de dorpsraad. Belangrijk om bij woorden ook de juiste context aan te geven.