Wat

Wat doen we?

De dorpsraad is een vereniging die is opgericht om de belangen van u als inwoner van Stompetoren te behartigen. Het is beslist geen politieke partij. Doel is het op een actieve wijze beheren en behouden van het dorpskarakter van Stompetoren. Wij komen op voor de dorpsbelangen en de leefbaarheid in ons dorp. Daarnaast zullen wij zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan het college. Wij doen niet aan politiek. Al onze informatie komt uit onze achterban, uit het dorp, uit wat u bij ons aandraagt…

De dorpsraad is geen vooruitgeschoven post van de gemeente, maar een door en voor de inwoners van Stompetoren opgerichte raad die zich bezig houdt met zaken die het belang van het dorp dienen. Uw inbreng is hierbij onmisbaar!

Wat zijn onze doelstellingen:

Verkorten van de lijn tussen gemeenteraad en inwoners van Stompetoren waardoor de mensen betrokken worden en blijven bij het wel en wee in het dorp. Vermijden dat inwoners het gevoel krijgen er maar bij te bungelen. Een platform bieden aan burgers om mee te praten over hun woonomgeving en leefbaarheid in Stompetoren.

Hoe doen we dat? of Hoe gaan we dat doen?

1)  Wensen van alle inwoners zo goed mogelijk vertalen naar  het gemeentebestuur en deze volgen in de tijd.

2)  Ons sterk maken voor het vasthouden, verbeteren of vernieuwen  van de nu reeds bestaande voorzieningen, zoals de bibliobus, basisschool De Wiekslag, de
peuterspeelzaal, kinderopvang, sportaccommodaties, brandweer, speelplekken in het dorp, plaatselijke middenstand/ondernemingen en verenigingen.

3)  Wij zullen daarbij openstaan voor nieuwe en bestaande activiteiten ter bevordering en instandhouding van  de algemene leefbaarheid in Stompetoren.

4)  Wij willen inspraakavonden organiseren met evt. deskundigen en/of de gemeente(raad) over zaken die van  belang zijn voor de bewoners van Stompetoren, b.v. openbaar groen, verkeersdrempels, snelheid bebouwde
kom, aanpassing en wensen aangaande infrastructuur, openbaar vervoer en  sociale veiligheid.

5)  Trachten coƶrdinerend op te treden (indien gewenst) tussen verenigingen, zodat deze b.v. niet op dezelfde dag  of avond iets organiseren voor de leden/inwoners.

6)  Wij willen met de gemeente een overeenkomst aangaan waarin de positie en het belang van de dorpsraad expliciet zijn beschreven. Tevens willen wij afspraken maken met de gemeente over het minimum aantal keren dat er overleg gevoerd wordt tussen de gemeente en dorpsraad. Ook wanneer  hiervoor aanleiding is de  mogelijkheid tot overleg op ad-hoc basis. Het intern draagvlak vastleggen van de samenwerking bij en met de gemeente.

7)  Beleggen van openbare vergaderingen zodat de inwoners hun wensen kunnen inbrengen of toelichten.

8)  Democratisch gekozen besturen nemen besluiten democratisch. De leden van  de dorpsraad zijn er voor het algemeen belang en niet voor eigen belang.

9)  Samenwerken met andere dorpsraden uit de gemeente, en/of andere gemeenten, over gezamenlijke wensen en beleid.

10) Verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid.

Huishoudelijk regelement