Inloopavond goed bezocht

Gisteren was de inloopavond over de renovatie van het dorpshuis. Alle betrokken partijen waren goed vertegenwoordigd en er was voor iedereen genoeg gelegenheid om zich goed te laten informeren en om ideeën en wensen door te geven.

Bewoners waren enthousiast over de plannen om het dorpshuis te vernieuwen en over het feit om zes studio’s te ontwikkelen in het project. De behoefte aan woningen is ook in Stompetoren aanwezig en dit project is dus een win-win voor het dorp.

Tijdens de avond heeft onder begeleiding van ‘t Honk en de dorpsraad een groep jongeren met de twee aanwezige wethouders gesproken over het inzetten van de resterende Arhi-gelden. Eerder al werd vanuit deze gelden de fitnesstuin gerealiseerd.

De wethouders waren enthousiast en hebben de jongeren uitgenodigd om binnenkort op het stadhuis te komen praten over het details. Het idee is om een eigen plekje in het dorpshuis te creëeren om elkaar te onmoeten en lekker te ‘hangen’.

Uiteraard houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Van JOP naar voetbalkooi naar voetbalveldje

Uit recente reacties van een aantal dorpsbewoners blijkt dat niet iedereen volledig op de hoogte is van het dossier “Voetbalkooi”. Hieronder de beknopte geschiedenis waar iedereen kennis van kan nemen.

< 2010 – februari 2014:
In de gesprekken die gevoerd worden over de ontwikkeling van een nieuw dorpshart wordt gesproken over het plaatsen van een JOP (jongeren ontmoetingsplek). De jeugd van Stompetoren wordt gevraagd hoe dit vorm zou moeten krijgen. Er wordt voor het eerst over een voetbalkooi gesproken.

Maart 2014 – Maart 2017:
Uit de Plasterkgelden die voor Schermer beschikbaar komt, wordt voor de jeugd een fors bedrag gegund voor een sport-/voetbalkooi. Ook Schermerhorn ontvangt een bijdrage.

Tijdens de fusiegesprekken tussen de voormalig gemeente Schermer en de gemeente Alkmaar wordt besloten dat de gelden (nu Ahri-gelden) beschikbaar blijven voor het plaatsen van een voetbalkooi in Stompetoren.

Dorpsraad onderzoekt mogelijkheden en komt uit op een mogelijke locatie aan de Dres op het parkeerterrein. Er vinden diverse gesprekken plaats met betrokken partijen van gemeente Alkmaar, maar tot realisatie komt het niet.
De Dorpsraad verzamelt 220 handtekeningen die aantonen dat er ruim voldoende draagvlak is voor een voetbalkooi in Stompetoren. Het geld voor de voetbalkooi wordt gereserveerd

April 2017:
Dorpsraad zoekt nogmaals naar mogelijkheden en betrekt de politiek erbij.

Juli 2017:
Politiek neemt motie aan om realisatie voetbalkooi te versnellen.

September 2017:
College komt op uitnodiging Dorpsraad op bezoek. De Burgemeester geeft aan dat het geen extra geld meer mag kosten. Hij geeft aan over twee maanden met een uitspraak te komen.

Oktober 2017:
College besluit; de voetbalkooi wordt gesitueerd aan de Dres op het parkeerterrein met als afmeting van 11 x 18 meter. College geeft opdracht de uitspraak mondeling aan de betrokken partijen over te brengen nadat het overigens al gepubliceerd is.

December 2017:
In een brief aan de Burgermeester vraagt de Dorpsraad om een update over de realisatie van de voetbalkooi

December 2017:
Nieuwe projectleider Gemeente Alkmaar. Geeft aan dat er nog niet met de betrokken partijen is gesproken. Deze gesprekken zullen in januari 2018 gaan plaatsvinden.

Januari 2018:
In een memo van de Burgermeester gericht aan een raadslid:

U heeft gevraagd geïnformeerd te worden over de realisering van een voetbalkooi in Stompetoren. Het college heeft zich gebogen over een mogelijke locatie en de conclusie is dat de beste plek is op het asfaltterrein aan de Dres nabij de ijsbaan. Het meest geschikte deel is dan het westelijk deel tegen het parkeerterrein bij de brandweergarage. Hier staat op dit moment nog het Smikkelpaleis. Met de eigenaar vindt overleg plaats over het verplaatsen hiervan.

Februari 2018:
Nieuwe projectleider geeft aan zijn onderzoek naar de locatie van de kooi en zijn gesprekken met de betrokken partijen aan het afronden te zijn. Zijn bevindingen zullen in een Memo naar de burgermeester gestuurd worden. De burgemeester zal op basis hiervan een beslissing moeten nemen over de vervolg stappen.

Maart 2018:
Op het verzoek om een update reageert de betrokken projectleider:
Het betreffende memo heb ik opgesteld in samenspraak met enkele collega’s, waaronder de bestuursadviseur van de burgemeester. Dit heeft geleid tot een afspraak met de burgemeester op 9 april. Dit betekent dat ik op dit moment helaas nog niets kan melden.

Juni 2018:
Tijdens een bewonersavond georganiseerd door de gemeente Alkmaar wordt zonder inspraak medegedeeld dat er een voetbalkooi geplaatst gaat worden aan de Dres. Dit leidt tot veel commotie bij de omwonenden.

Intussen vindt er na de gemeenteraadsverkiezingen een wisseling van het college plaats. Wethouder Van Zon wordt de portefeuillehouder van dit dossier.

September 2018:
De bewonersavond van juni 2018 is de aanleiding dat de gemeente Alkmaar haar eerdere besluit zonder wederhoor en uitleg tegenspreekt en afziet van de plaatsing van een voetbalkooi aan de Dres. Voor wethouder van Zon zijn eerste daad voor Stompetoren. De Dorpsraad vraagt om uitleg hoe het kan dat in korte tijd en zonder al te veel veranderingen in samenstelling college, twee besluiten elkaar kunnen tegenspreken. Hier wordt door de gemeente geen duidelijkheid over verschaft. Ook niet na herhaaldelijk aandringen.

November 2018:
OBS de Wiekslag neemt contact op met Dorpsraad met het verzoek om de Ahri-gelden beschikbaar te stellen voor het realiseren van een voetbalkooi op later opnieuw aan te leggen schoolplein. De behoefte aan een dergelijke voorziening was groot en zou een verrijking zijn voor het schoolplein.

December 2018:
Uit onderzoek door OBS de Wiekslag en Stadswerken072 blijkt dat een voetbalkooi op het schoolterrein mogelijk is. Aan de voorwaarde dat de voetbalkooi voor het hele dorp toegankelijk dient te zijn en dat de afmetingen tenminste vergelijkbaar dienen te zijn met de voetbalkooi zoals deze eerder door de gemeente Alkmaar zijn bepaald voor de afgeketste locatie aan de Dres, kunnen voldaan worden.

April 2019:
Tijdens een informatieavond voor omwonenden heeft OBS de Wiekslag haar plannen getoond voor het plaatsen van een voetbalkooi aan de voorzijde van de school (aan de Akker). De omwonende zien een voetbalkooi op deze plek niet zitten en gesproken wordt over een alternatieve locatie aan de achterzijde van de school. Hier is wel draagvlak voor. Afgesproken wordt dat dit alternatief door de school onderzocht wordt.

Juni 2019:
Onderzoek wijst uit dat de alternatieve locatie aan de achterzijde van OBS de Wiekslag niet geschikt is voor het plaatsen van een voetbalkooi.

Augustus 2019:
Omwonenden van OBS de Wiekslag sommeren in een brief aan de gemeente Alkmaar nu eens werk te maken van hun probleem en eisen binnen 14 dagen een antwoord. Later volgt een brief  aan gemeente, OBS de Wiekslag en ISOB om geen voetbalkooi te plaatsen op het schoolplein omdat zij van mening zijn dat dit tot overlast van hangjongeren zal leiden.

September – Oktober 2019:
In overleg met de gemeente Alkmaar wordt besloten af te zien van de plaatsing van een voetbalkooi. Besloten wordt dat;

Het schoolbestuur een inrichtingsplan maakt voor het betreffende schoolplein. Uitgangspunt daarbij is een plein dat na schooltijd openbaar toegankelijk is en dat aantrekkelijk moet zijn voor jongere en oudere kinderen. Voetballen op het schoolplein nog steeds wenselijk is maar niet in een voetbalkooi. Een deel van de Ahri-gelden worden beschikbaar gesteld voor het plaatsen van doelen met ballenvangers en belijning.

De gemeente heeft de Dorpsraad gevraagd met alternatieve voorstellen te komen voor de besteding van het resterende deel van de Ahri -gelden.

Februari 2020:
Omdat OBS de Wiekslag voor de inrichting van het voorplein graag gebruik wil maken van de groenstrook die voor de vernieuwbouwing van de school tussen het plein en de stoep aan de Akker lag, wordt een gesprek georganiseerd met vertegenwoordigers van de omwonenden. De Dorpsraad wordt gevraagd om als onafhankelijke partij deel te nemen aan het gesprek waaruit de volgende afspraken komen:

De vertegenwoordigers en OBS de Wiekslag gaan akkoord met onderstaande punten en bevestigen dit later nogmaals per e-mail.

  • Akkoord met gebruik extra stuk gemeentegrond (groenstrook)
  • Er komt geen voetbalkooi, een voetbalveldje is akkoord. 
  • Het speelterrein is na schooltijd openbaar voor de buurtkinderen. 
  • De buurt wil geen bemoeienis met de inrichting van het speelterrein, zolang er geen voetbalkooi komt. Ze wil wel graag een groenvoorziening aan de buitenkant van het hek (gemeentegrond) terug. Groenstrook en / of (1.50 hoog) langs het hek aan de buitenkant.  Let hierbij op rioolpersleiding. 
  • Optie: 
    De bestrating van de Akker moet nog opnieuw gedaan moet worden, dit is uitgesteld door de nieuwbouw van de school. Wellicht kunnen de lange parkeerplekken van 15 meter dan inkort worden, zodat er een groenstrook kan komen. Dan zou de stoep ook een stukje verlegd kunnen worden, wat extra ruimte geeft. 

April 2020:
OBS de wiekslag maakt een inrichtingsplan op basis van de gemaakte afspraken met de omwonenden en presenteert dit aan de vertegenwoordigers van de omwonenden. Dit plan gaat uit van een plein dat gebruik maakt van de voormalige groenstrook. Het bevat een zandbak, klimtoestel en voetbalveldje voorzien van geschikte ondergrond met belijning en twee doelen met daarboven baskets verwerkt in de ballenvangers. De vertegenwoordigers gaan niet akkoord met het inrichtingsplan en eisen dat het schoolplein niet openbaar mag worden.

Mei 2020:
De Dorpsraad krijgt een brief van de vertegenwoordigers van de omwonenden van OBS de Wiekslag onder ogen welke gericht is aan de gemeente Alkmaar. Hierin wordt gesteld dat:

“ISOB, OBS de Wiekslag en Dorpsraad Stompetoren negeren de bewoners aan Erf en Akker en gaan door met plannen maken voor een geheel versteend openbaar schoolplein. Hierbij wordt ook het openbaar groen betrokken wat tijdelijk is gebruikt voor de noodlocatie. 

Het is bewust willens en wetens de buurt dwars zitten met het creëren van “nieuwe hangplek”, met alle gevolgen van dien zoals; aantrekken van hangjeugd (komend van binnen en buiten Stompetoren) met daarbij behorende randverschijnselen als vervuiling, vernieling, herrie door geschreeuw en overlast door bromfietsen en fietsen.

Wij als buurt weten de telefoonnummers van de bestuursleden van de Dorpsraad, OBS de Wiekslag, ISOB, gemeente Alkmaar, handhaving en politie en zullen niet schromen deze te bellen zodra er overlast is. Wij zullen bijhouden wanneer er gebeld wordt en of er daadwerkelijk wordt opgetreden.

Ook houdt de Dorpsraad zich niet aan het gestelde op hun website: geen overleg met bewoners, democratie is niet aanwezig en eigen belang staat toch voorop en niet het algemeen belang.

Volgens ons moet en zal het bestuur de Ahri-gelden besteden aan een voetbalkooi of voetbalveld, of dat nu wel of niet geaccepteerd wordt door de omliggende bewoners.  Dorpsraad Stompetoren denk ook eens aan de mogelijkheid om deze kooi achter de brandweerkazerne te plaatsen of anders op het jeu de boule baan aan de Binnenkruier, (volgens Liefting in het telefoongesprek van 3.10.2020 wonen er in de Binnenkruier en Buitenkruier wel 200 kinderen) of komt dat te dicht in de buurt van de eigen woning? Dorpsraad Stompetoren vraag aan de gemeente of de gelden ook aan andere doeleinden besteed mag worden?”

Verder staat er in de brief dat er geen voetbalveldje op het schoolplein mag komen. En wordt er gesommeerd dat er een bord geplaatst moet worden met ‘verboden toegang voor onbevoegden artikel 461 Wetboek van strafrecht’ zodat politie en handhaving kunnen optreden.

Het is niet ons gebruik om op deze wijze te reageren op dit soort brieven, maar gezien de geschiedenis van dit dossier vindt de Dorpsraad bovenstaande brief ongepast en onjuist.

Het stoort ons dan ook en het voelt ook als een indirecte bedreiging, te moeten lezen dat men ons privé zal benaderen voor zaken die gaan over het publieke domein.

Wij zijn van mening dat wij in alle stadia alle dorpsbewoners die met dit dossier te maken hebben (gehad), gehoord en geïnformeerd hebben. Direct, dan wel via de uitvoerende partijen. Wij doen dit omdat we van mening zijn dat alleen door met elkaar in gesprek te gaan er naar oplossingen gezocht kan worden die voor het hele dorp positief zijn. Wij doen ons werk voor de Dorpsraad vrijwillig en met de beste bedoelingen en hebben het beste voor met alle bewoners van Stompetoren.

De voetbalkooi…hoe zit dat nou?

De dorpsraad is al meer dan vier jaar bezig om voor de jeugd een trapveldje te realiseren. Zo lang is het geleden dat de jeugd met een verzoek bij de dorpsraad kwam. Inmiddels is het stokje overgenomen door de huidige jeugd; de behoefte is er nog steeds en een plek om veilig en en het hele jaar door te kunnen voetballen is er nog niet.

De dorpsraad heeft altijd gezegd dat het ons niet uitmaakt waar de kooi komt. We hebben geprobeerd om het mee te nemen in de ontwikkeling van het toenmalige Centrumplan; daar bleek niet voldoende ruimte.

We hebben geprobeerd het mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe complex voor S.S.V. Ook dat is niet gelukt. Intussen is het complex gerealiseerd en wordt de jeugd geweerd van het terrein.

De parkeerplaats bij de ijsbaan is altijd in beeld geweest als geschikte plek voor een voetbalkooi. Vorig jaar september hebben we het college uitgenodigd en laten zien welke mogelijke locaties het dorp heeft voor ontwikkeling. Er zijn weinig plekken in dorp die geschikt zijn om een voetbalkooi te plaatsen. De parkeerplaats aan de Dres blijft als meest geschikte locatie over.

We hebben door middel van een filmpje laten zien dat het huidige pannaveldje op de parkeerplaats veel te klein is om op te spelen.

Het college heeft in november vorig jaar een besluit genomen en ons per brief laten weten dat de sportkooi op de parkeerplaats aan de Dres gaat komen.

Lange tijd daarna is het stil gebleven; er waren ontwikkelingen die moesten worden uitgewerkt. Zo was er nog niet gesproken met de eigenaar van de snackbar en omwonenden.

De informatieavond 12 juni jl. was bedoelt om de direct omwonenden te informeren. De dorpsraad heeft hiervoor zelf geen uitnodiging gekregen maar hoorde in de wandelgangen dat de avond ingepland was.

De kooi die Stadswerk op het oog heeft, is een geluidsarme kooi van de firma IJslander en heeft verticale draden. Het is dus geluidsarm en niet massief en is goed “doorheen te kijken”.

De dorpsraad zet zich in voor het hele dorp en wil het beste voor iedereen. Het maakt ons niet uit waar een sportkooi komt maar we willen wel heel graag de jeugd een plek geven om het hele jaar door een balletje te trappen.

De ijsbaan staat van november tot april onder water en is dus in die periode niet bespeelbaar.