Mieke stopt na 14 jaar

Mieke Verhagen stopt na 14 jaar inzet

Bijna 18 jaar geleden kwam ik wonen in Stompetoren en was verbaasd dat er geen centrale ontmoetingsplek was zoals bijvoorbeeld een Dorpshuis, een Dorpsplein of een leuk café.

Vlak daarna werd er een enquête gehouden door de toenmalige Dorpsraad om de behoefte te peilen. Ik besloot mij aan te melden en mijn schouders er onder te zetten want wonen in een dorp betekent voor mij “samen aan de slag” om het vitaal te houden. Inmiddels zijn we 14 jaar verder (wat duurt zoiets lang, brrr) en gaan we het meemaken: de opening van het Dorpshart Stompetoren.

Dat is voor mij het moment om te stoppen als bestuurslid van de Dorpsraad. Ik heb mijn doel bereikt. De hoogste tijd dat nieuwe bewoners, die meestal ook jonger zijn, mijn stokje overnemen.

Er is nog het nodige te wensen toch?
Denk er eens over na en doe mee.

Jaarvergadering met kunst


Gisteren hebben we na maanden van uitstel onze jaarvergadering kunnen houden en wel in de kerk. Oorspronkelijk zouden we vergaderen in de Stompehoeve maar vanwege onderbezetting en ziekte is het ze niet gelukt om voor ons de deuren te openen. 

Dit jaar was deelname alleen mogelijk voor leden die zich vooraf hadden ingeschreven. Uitgaande van de Stompehoeve konden we met maximaal 45
personen een vergadering beleggen maar uiteindelijk zaten we met 30 bewoners in de kerk waar anderhalve meter met gemak gehaald kon worden.
We bedanken de kerk voor de flexibiliteit en het snelle handelen.

Naast het zakelijke deel zoals de notulen, financieel verslag en verslag van de kascommissie hebben we een korte opsomming geven van de onderwerpen
die het afgelopen jaar zijn gepasseerd en waarvoor wij zijn opgekomen voor uw belangen. Vele malen hebben we overleg gevoerd met Stadswerk,
Gemeenten en zelf met Provincie. Hieronder per onderwerp een toelichting.
(tekst loopt door na de onderwerpen).

Subsidie bewonersinitiatief
Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals verticaal tuinieren, een picknicktafel in de buurt om gezellig aan te eten, een buurt volleybaltoernooi, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners uit uw buurt of iets anders voor uw wijk, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dus eigenlijk alles waarbij de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeterd wordt en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterkt. De Dorpsraad maakt deel uit van een zogeheten Regiegroep die de aanvragen beoordeelt. Vanuit iedere kern uit de voormalige gemeente Schermer is één afgevaardigde. Dorpsraad Stompetoren vervult het voorzitterschap.

Omgekeerd inzamelen
Het uitstel is er lang geweest maar binnen nu en een jaar gaat het toch gebeuren. Doormiddel van ondergrondse containers zal het restafval worden verzameld. Ook wordt er waar mogelijk aanbiedlocaties voor rolcontainers vastgelegd. De Dorpsraad heeft binnenkort hierover een en zal proberen het voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Uiteraard zullen we u via onze website en social media op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Slootenfonds
Op 13 november worden de jaarlijkse Slootenfonds-onderscheidingen weer uitgereikt aan een vrijwilliger uit elk dorp en aan een vereniging uit de voormalige gemeente Schermer. Dit vindt normaliter plaats in café De Vriendschap in Driehuizen, waar Klaas en Geertje Slooten vroeger het kasteleinsechtpaar waren. Hun nalatenschap vormde de basis voor o.a. het Slootenfonds. Dit jaar is nog niet duidelijk hoe de onderscheidingen uitgereikt gaan worden maar het gaat wel gebeuren.
Ieder jaar zoeken we naar dé vrijwilliger van Stompetoren en die zetten we dan ook graag in het zonnetje. Kent u een echte duizend poot die zich vrijwillig inzet voor de gemeenschap en op zijn minst al enkele tot tientallen jaren zijn of haar sporen heeft verdiend dan horen wij dit graag.

Ook wordt er elk jaar een vereniging onderscheiden en gaat naar huis met een cheque van EUR 500,-. Ook hiervoor geldt dat wij graag en voordracht met onderbouwing van u willen ontvangen. De dorpsraad kiest uiteindelijk een kandidaat.

Buitenspeeldag
Jaarlijks organiseert de Dorpsraad op de 2e woensdag van juni de Buitenspeeldag. Met leuke spelletjes en springkussens voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar. Helaas kon dat afgelopen jaar niet doorgaan vanwege Corona maar in 2021 hopen we meer dan 200 kinderen te verwelkomen!

N243 – Noordervaart
De Provincie gaat de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn oppakken en verbeteren. De Dorpsraad onderhoudt contact met de Provincie en wij bezoeken de Informatieavonden zodat wij de bewoners van Stompetoren kunnen informeren. Het opknappen van de N243 is een groot project dat in deeltrajecten zal worden uitgevoerd. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure waarop aannemers kunnen inschrijven Plan is dat de uitvoering in de 2e helft van 2021 start. De werkzaamheden zullen 1,5 jaar in beslag nemen.

Herdenking 4 mei
De organisatie hiervan is de verantwoordelijkheid vd Gemeente Alkmaar doch de Dorpsraad maakt hier deel van uit. Er is altijd een wethouder namens de Gemeente aanwezig. In 2019 was dit Elly Konijn-Vermaas. Het thema was “In Vrijheid Kiezen”. De lezing werd gegeven door Anja Schouten, politiechef Eenheid NH en oud gemeentesecretaris. In 2020 heeft de bloemlegging plaatsgevonden door de Burgemeester en diens echtgenote in verband met de Covid-19 pandemie.

Parkeren grote voertuigen
Parkeren van grote voertuigen is en blijft een heet hangijzer. Het APV zegt dat er geparkeerd dient te worden aan de Melkweg en dat binnen de bebouwde kom niet geparkeerd  mag worden. Omwonenden van de Dres ervaren overlast van de vroege vogels met hun ronkende motoren. Aan de Melkweg zijn enkele woningen die het weer vervelend vinden dat er vrachtwagens rijden. Ondanks dat het overal gepubliceerd staat, wordt het niet gehandhaafd. De dorpsraad heeft hierover duidelijkheid gevraagd.

Dorpshart
De bouw van de supermarkt is momenteel in volle gang en naar verluidt kunt u uw kerstinkopen voor 2021 in Stompetoren doen.

Stompetoren-West
De Provincie heeft de Schermer aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Nu vinden wij dat de Schermer al heel lang bijzonder is en dat moet natuurlijk zo blijven. We hebben een mooie omgeving met landerijen die er elk seizoen weer anders uit zien. Een mogelijke uitbreiding langs de linten van Stompetoren hoeft daar geen verandering in te brengen. De dorpsraad heeft een zienswijze ingediend. Ons betoog is met name gericht op de jeugd waarvan we zeker weten dat die in Stompetoren willen blijven wonen maar dan moet dat ook kunnen. We pleiten voor een mogelijkheid, een achterdeur, voor als dat nodig is te kunnen voorzien in de woningbehoefte. Dat kan niet als Stompetoren op slot gaat. 22 oktober doet de Provinciale Staten uitspraak.

Arhi-gelden
De voetbalkooi is al een poosje van de baan en de gemeente heeft aangegeven dat we een andere besteding moeten zoeken voor de grote som geld. Na het plaatsen van een oproep, zijn er drie initiatieven ingediend. In willekeurige volgorde een voetbalplek op het schoolplein, wandelpaden rondje Stompetoren en een fitness-/beweegtuin. Momenteel zitten de initiatiefnemers in de fase van ontwikkeling en we hopen dat het eerste initiatief spoedig gerealiseerd zal worden.

Deelname Kunstcommissie Dorpshart Stompetoren
Gevolgd is de procedure als bedoeld in artikel 4 van de Percentageregeling Alkmaar Kunst Openbare Ruimte (PAKOR). De Dorpsraad maakt deel uit van de Kunstcommissie alsmede een aantal dorpsbewoners, adviseurs en voorzitter is Aart Jonker, projectmanager Dorpshart. We zijn nu zover dat er gekozen is voor een kunstwerk/kunstenaar  Michiel Kluiters.

(Vervolg)

Het tweede deel van de vergadering stond in het teken van kunst op het plein. Kunstenaar Michiel Kluiters nam de aanwezigen mee in zijn idee, filosofie en ontwerp. 

De ‘lange bank’ zoals hij het zelf noemt is 10 meter lang en verplaatsbaar. Het is een soort van kruiwagenbank. In de zitting komen woorden en teksten die te maken hebben met Stompetoren en met de Schermer.  Zijn oproep aan iedereen in Stompetoren is om met vooral woorden te komen. Woorden waarvan als je ze ziet stof geeft tot nadenken, waarmee een gesprek op gang komt en waar herinneringen aan opgehaald kunnen worden. Heeft u woorden of anekdotes en wilt u deze met Michiel delen, stuur uw bericht aan de dorpsraad. Belangrijk om bij woorden ook de juiste context aan te geven.

Laatste ‘eerste paal’

Gisteren sloeg wethouder Paul Verbruggen samen met de heer Lesterhuis – bestuurder Dreef Beheer – de symbolische laatste ‘eerste paal’. Hiermee komt een eind aan de bouw van het dorpshart. Het idee is dat de supermarkt de deuren opent voor de kerstinkopen van 2021. Ergens in het voorjaar van 2021 worden de 12 huurwoningen op de markt gezet.

Over smaak valt niet te twisten…

In de gemeente Alkmaar is het gebruikelijk dat bij realisatie van grote beeldbepalende bouwprojecten (> EUR 500.000) ook ruimte wordt vrijgemaakt voor kunst. Dit komt voort uit de zogeheten ‘percentageregeling’. Voor het dorpshart geldt dat er een budget is toegevoegd van maar liefst EUR 28.000,-.

Deze regeling komt voort uit de visie:
‘Met plantsoenen, pleinen en gebouwen draagt kunst in de openbare ruimte bij aan levendigheid en beleving van dorp en stad. Kunst geeft kleur en verfraait de omgeving. Kunst in het straatbeeld is laagdrempelig en een vertrouwd herkenningspunt in de leefomgeving.’

Eerder hebben we bewoners opgeroepen om mee te denken over kunst. Zo is er een kunstcommissie tot leven gekomen bestaande uit:

  • vertegenwoordigers gebruikers/belanghebbenden (Dorpsraad, bewoonster, ontwikkelaar)
  • projectleider Dorpshart
  • ontwerper
  • beleidsadviseur Cultuur
  • adviseurs Werkgroep Beeldende Kunst Openbare Ruimte (3 kunstenaars)

Kunstcommissie Stompetoren heeft in een aantal sessies de opdracht geformuleerd en heeft de selectie terug weten te brengen naar vier potentiële kunstenaars. In deze maand krijgt de Kunstcommissie vier schetsontwerpen onder ogen te zien en zal er een keuze gemaakt worden voor een kunstenaar.

De oplevering van het kunstobject en het dorpsplein moet medio 2021 gereed zijn. Over smaak valt niet te twisten maar bedenk: ‘Kunst draagt bij aan levendigheid van ons dorpsplein’.

Historisch moment

Vandaag was het eindelijk zover en werd de eerste paal geslagen. Met recht de eerste paal want de palen werden vandaag rond de klok van 12:00 uur afgeleverd.

Het was zichtbaar dat onze nieuwsbrief gelezen is want er was een leuke groep belangstellenden aanwezig om dit historische moment bij te wonen.

Vanaf nu kijken we niet meer terug maar richten we ons op de toekomst. Over een maand of 8 à 9 zou het nieuwe Schermer Wapen gerealiseerd moeten zijn. We houden de voortgang natuurlijk nauwlettend in de gaten.

Wethouder Paul Verbruggen heeft een mooie taak volbracht door de paal met beleid de grond in te werken.