Over smaak valt niet te twisten…

In de gemeente Alkmaar is het gebruikelijk dat bij realisatie van grote beeldbepalende bouwprojecten (> EUR 500.000) ook ruimte wordt vrijgemaakt voor kunst. Dit komt voort uit de zogeheten ‘percentageregeling’. Voor het dorpshart geldt dat er een budget is toegevoegd van maar liefst EUR 28.000,-.

Deze regeling komt voort uit de visie:
‘Met plantsoenen, pleinen en gebouwen draagt kunst in de openbare ruimte bij aan levendigheid en beleving van dorp en stad. Kunst geeft kleur en verfraait de omgeving. Kunst in het straatbeeld is laagdrempelig en een vertrouwd herkenningspunt in de leefomgeving.’

Eerder hebben we bewoners opgeroepen om mee te denken over kunst. Zo is er een kunstcommissie tot leven gekomen bestaande uit:

 • vertegenwoordigers gebruikers/belanghebbenden (Dorpsraad, bewoonster, ontwikkelaar)
 • projectleider Dorpshart
 • ontwerper
 • beleidsadviseur Cultuur
 • adviseurs Werkgroep Beeldende Kunst Openbare Ruimte (3 kunstenaars)

Kunstcommissie Stompetoren heeft in een aantal sessies de opdracht geformuleerd en heeft de selectie terug weten te brengen naar vier potentiële kunstenaars. In deze maand krijgt de Kunstcommissie vier schetsontwerpen onder ogen te zien en zal er een keuze gemaakt worden voor een kunstenaar.

De oplevering van het kunstobject en het dorpsplein moet medio 2021 gereed zijn. Over smaak valt niet te twisten maar bedenk: ‘Kunst draagt bij aan levendigheid van ons dorpsplein’.

Nieuwe planmakerij Provincie; wat betekent dit voor Stompetoren?

De Provincie wil een eenvoudiger, duidelijker en integraal systeem van regels en heeft een nieuw Omgevingsverordening opgesteld. Dit houdt in dat de spelregels meer gericht zijn op het ‘hoe’ en niet meer op het ‘wat’ zoals voorheen. Toen ging men uit van ‘wat mag niet’ en ‘wat zijn de uitzonderingen’. De voornaamste bezwaren die wij zien zijn op het gebied van wonen en duurzaamheid.

Wonen
Schermer is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en staat min of meer op slot wat betreft woningbouw. Onderscheid valt te maken tussen klein- en grootschalige woningbouw. Met de nieuwe regels is het nog alleen kleinschalig met een maximum van 11 woningen. Het getal 11 is ontstaan uit jurisprudentie en is waarschijnlijk per bestemmingsplan. Dus een project zoals het dorpshart kan niet meer plaatsvinden. De gemeente heeft de regie en moet aantonen dat het nodig is en ook past in het beleid en activeert daarmee de Provincie die het ook beoordeelt en kan afwijzen. Kortom woningbouw is bijna niet meer aan de orde.Wij vinden dat Schermer al heel lang bijzonder is en dat moet natuurlijk zo blijven. We hebben een mooie omgeving met landerijen die er elk seizoen weer anders uit zien. Een mogelijke uitbreiding langs de linten van Stompetoren hoeft daar geen verandering in te brengen. Ons betoog is met name gericht op de jeugd waarvan we zeker weten dat die in Stompetoren willen blijven wonen maar dan moet dat ook kunnen. We pleiten voor een mogelijkheid, een achterdeur, voor als dat nodig is te kunnen voorzien in de woningbehoefte.

Duurzaamheid
Het tweede punt dat de Schermer aangaat is de urgentie binnen de Provincie en gemeenten om te voldoen aan de energietransitie. Dat wil zeggen dat er een mogelijkheid wordt gecreëerd om windmolens en zonneparken te plaatsen. Ook hier heeft de gemeente het voortouw en de Provincie het eindoordeel. We willen u graag op de hoogte brengen wat het inhoudt om tot BPL benoemd te worden. Vind u het belangrijk dat uw kinderen een toekomst in Stompetoren hebben? Of wenst u juist wel windmolens?

We willen door middel van onderstaande twee vragen van u weten hoe u hier over denkt:
1. Hoe kijkt u tegen nieuwbouwprojecten aan voor ons dorp, denk daarbij aan bijvoorbeeld Stompetoren-West?

2. Hoe kijkt u tegen energietransitie in de regio, bijvoorbeeld windmolens of zonneparken in het zicht vanaf het dorp?

U kunt onder dit bericht uw antwoord formuleren maar u kunt ons ook per e-mail uw standpunt laten weten. Alvast bedankt.

Van JOP naar voetbalkooi naar voetbalveldje

Uit recente reacties van een aantal dorpsbewoners blijkt dat niet iedereen volledig op de hoogte is van het dossier “Voetbalkooi”. Hieronder de beknopte geschiedenis waar iedereen kennis van kan nemen.

< 2010 – februari 2014:
In de gesprekken die gevoerd worden over de ontwikkeling van een nieuw dorpshart wordt gesproken over het plaatsen van een JOP (jongeren ontmoetingsplek). De jeugd van Stompetoren wordt gevraagd hoe dit vorm zou moeten krijgen. Er wordt voor het eerst over een voetbalkooi gesproken.

Maart 2014 – Maart 2017:
Uit de Plasterkgelden die voor Schermer beschikbaar komt, wordt voor de jeugd een fors bedrag gegund voor een sport-/voetbalkooi. Ook Schermerhorn ontvangt een bijdrage.

Tijdens de fusiegesprekken tussen de voormalig gemeente Schermer en de gemeente Alkmaar wordt besloten dat de gelden (nu Ahri-gelden) beschikbaar blijven voor het plaatsen van een voetbalkooi in Stompetoren.

Dorpsraad onderzoekt mogelijkheden en komt uit op een mogelijke locatie aan de Dres op het parkeerterrein. Er vinden diverse gesprekken plaats met betrokken partijen van gemeente Alkmaar, maar tot realisatie komt het niet.
De Dorpsraad verzamelt 220 handtekeningen die aantonen dat er ruim voldoende draagvlak is voor een voetbalkooi in Stompetoren. Het geld voor de voetbalkooi wordt gereserveerd

April 2017:
Dorpsraad zoekt nogmaals naar mogelijkheden en betrekt de politiek erbij.

Juli 2017:
Politiek neemt motie aan om realisatie voetbalkooi te versnellen.

September 2017:
College komt op uitnodiging Dorpsraad op bezoek. De Burgemeester geeft aan dat het geen extra geld meer mag kosten. Hij geeft aan over twee maanden met een uitspraak te komen.

Oktober 2017:
College besluit; de voetbalkooi wordt gesitueerd aan de Dres op het parkeerterrein met als afmeting van 11 x 18 meter. College geeft opdracht de uitspraak mondeling aan de betrokken partijen over te brengen nadat het overigens al gepubliceerd is.

December 2017:
In een brief aan de Burgermeester vraagt de Dorpsraad om een update over de realisatie van de voetbalkooi

December 2017:
Nieuwe projectleider Gemeente Alkmaar. Geeft aan dat er nog niet met de betrokken partijen is gesproken. Deze gesprekken zullen in januari 2018 gaan plaatsvinden.

Januari 2018:
In een memo van de Burgermeester gericht aan een raadslid:

U heeft gevraagd geïnformeerd te worden over de realisering van een voetbalkooi in Stompetoren. Het college heeft zich gebogen over een mogelijke locatie en de conclusie is dat de beste plek is op het asfaltterrein aan de Dres nabij de ijsbaan. Het meest geschikte deel is dan het westelijk deel tegen het parkeerterrein bij de brandweergarage. Hier staat op dit moment nog het Smikkelpaleis. Met de eigenaar vindt overleg plaats over het verplaatsen hiervan.

Februari 2018:
Nieuwe projectleider geeft aan zijn onderzoek naar de locatie van de kooi en zijn gesprekken met de betrokken partijen aan het afronden te zijn. Zijn bevindingen zullen in een Memo naar de burgermeester gestuurd worden. De burgemeester zal op basis hiervan een beslissing moeten nemen over de vervolg stappen.

Maart 2018:
Op het verzoek om een update reageert de betrokken projectleider:
Het betreffende memo heb ik opgesteld in samenspraak met enkele collega’s, waaronder de bestuursadviseur van de burgemeester. Dit heeft geleid tot een afspraak met de burgemeester op 9 april. Dit betekent dat ik op dit moment helaas nog niets kan melden.

Juni 2018:
Tijdens een bewonersavond georganiseerd door de gemeente Alkmaar wordt zonder inspraak medegedeeld dat er een voetbalkooi geplaatst gaat worden aan de Dres. Dit leidt tot veel commotie bij de omwonenden.

Intussen vindt er na de gemeenteraadsverkiezingen een wisseling van het college plaats. Wethouder Van Zon wordt de portefeuillehouder van dit dossier.

September 2018:
De bewonersavond van juni 2018 is de aanleiding dat de gemeente Alkmaar haar eerdere besluit zonder wederhoor en uitleg tegenspreekt en afziet van de plaatsing van een voetbalkooi aan de Dres. Voor wethouder van Zon zijn eerste daad voor Stompetoren. De Dorpsraad vraagt om uitleg hoe het kan dat in korte tijd en zonder al te veel veranderingen in samenstelling college, twee besluiten elkaar kunnen tegenspreken. Hier wordt door de gemeente geen duidelijkheid over verschaft. Ook niet na herhaaldelijk aandringen.

November 2018:
OBS de Wiekslag neemt contact op met Dorpsraad met het verzoek om de Ahri-gelden beschikbaar te stellen voor het realiseren van een voetbalkooi op later opnieuw aan te leggen schoolplein. De behoefte aan een dergelijke voorziening was groot en zou een verrijking zijn voor het schoolplein.

December 2018:
Uit onderzoek door OBS de Wiekslag en Stadswerken072 blijkt dat een voetbalkooi op het schoolterrein mogelijk is. Aan de voorwaarde dat de voetbalkooi voor het hele dorp toegankelijk dient te zijn en dat de afmetingen tenminste vergelijkbaar dienen te zijn met de voetbalkooi zoals deze eerder door de gemeente Alkmaar zijn bepaald voor de afgeketste locatie aan de Dres, kunnen voldaan worden.

April 2019:
Tijdens een informatieavond voor omwonenden heeft OBS de Wiekslag haar plannen getoond voor het plaatsen van een voetbalkooi aan de voorzijde van de school (aan de Akker). De omwonende zien een voetbalkooi op deze plek niet zitten en gesproken wordt over een alternatieve locatie aan de achterzijde van de school. Hier is wel draagvlak voor. Afgesproken wordt dat dit alternatief door de school onderzocht wordt.

Juni 2019:
Onderzoek wijst uit dat de alternatieve locatie aan de achterzijde van OBS de Wiekslag niet geschikt is voor het plaatsen van een voetbalkooi.

Augustus 2019:
Omwonenden van OBS de Wiekslag sommeren in een brief aan de gemeente Alkmaar nu eens werk te maken van hun probleem en eisen binnen 14 dagen een antwoord. Later volgt een brief  aan gemeente, OBS de Wiekslag en ISOB om geen voetbalkooi te plaatsen op het schoolplein omdat zij van mening zijn dat dit tot overlast van hangjongeren zal leiden.

September – Oktober 2019:
In overleg met de gemeente Alkmaar wordt besloten af te zien van de plaatsing van een voetbalkooi. Besloten wordt dat;

Het schoolbestuur een inrichtingsplan maakt voor het betreffende schoolplein. Uitgangspunt daarbij is een plein dat na schooltijd openbaar toegankelijk is en dat aantrekkelijk moet zijn voor jongere en oudere kinderen. Voetballen op het schoolplein nog steeds wenselijk is maar niet in een voetbalkooi. Een deel van de Ahri-gelden worden beschikbaar gesteld voor het plaatsen van doelen met ballenvangers en belijning.

De gemeente heeft de Dorpsraad gevraagd met alternatieve voorstellen te komen voor de besteding van het resterende deel van de Ahri -gelden.

Februari 2020:
Omdat OBS de Wiekslag voor de inrichting van het voorplein graag gebruik wil maken van de groenstrook die voor de vernieuwbouwing van de school tussen het plein en de stoep aan de Akker lag, wordt een gesprek georganiseerd met vertegenwoordigers van de omwonenden. De Dorpsraad wordt gevraagd om als onafhankelijke partij deel te nemen aan het gesprek waaruit de volgende afspraken komen:

De vertegenwoordigers en OBS de Wiekslag gaan akkoord met onderstaande punten en bevestigen dit later nogmaals per e-mail.

 • Akkoord met gebruik extra stuk gemeentegrond (groenstrook)
 • Er komt geen voetbalkooi, een voetbalveldje is akkoord. 
 • Het speelterrein is na schooltijd openbaar voor de buurtkinderen. 
 • De buurt wil geen bemoeienis met de inrichting van het speelterrein, zolang er geen voetbalkooi komt. Ze wil wel graag een groenvoorziening aan de buitenkant van het hek (gemeentegrond) terug. Groenstrook en / of (1.50 hoog) langs het hek aan de buitenkant.  Let hierbij op rioolpersleiding. 
 • Optie: 
  De bestrating van de Akker moet nog opnieuw gedaan moet worden, dit is uitgesteld door de nieuwbouw van de school. Wellicht kunnen de lange parkeerplekken van 15 meter dan inkort worden, zodat er een groenstrook kan komen. Dan zou de stoep ook een stukje verlegd kunnen worden, wat extra ruimte geeft. 

April 2020:
OBS de wiekslag maakt een inrichtingsplan op basis van de gemaakte afspraken met de omwonenden en presenteert dit aan de vertegenwoordigers van de omwonenden. Dit plan gaat uit van een plein dat gebruik maakt van de voormalige groenstrook. Het bevat een zandbak, klimtoestel en voetbalveldje voorzien van geschikte ondergrond met belijning en twee doelen met daarboven baskets verwerkt in de ballenvangers. De vertegenwoordigers gaan niet akkoord met het inrichtingsplan en eisen dat het schoolplein niet openbaar mag worden.

Mei 2020:
De Dorpsraad krijgt een brief van de vertegenwoordigers van de omwonenden van OBS de Wiekslag onder ogen welke gericht is aan de gemeente Alkmaar. Hierin wordt gesteld dat:

“ISOB, OBS de Wiekslag en Dorpsraad Stompetoren negeren de bewoners aan Erf en Akker en gaan door met plannen maken voor een geheel versteend openbaar schoolplein. Hierbij wordt ook het openbaar groen betrokken wat tijdelijk is gebruikt voor de noodlocatie. 

Het is bewust willens en wetens de buurt dwars zitten met het creëren van “nieuwe hangplek”, met alle gevolgen van dien zoals; aantrekken van hangjeugd (komend van binnen en buiten Stompetoren) met daarbij behorende randverschijnselen als vervuiling, vernieling, herrie door geschreeuw en overlast door bromfietsen en fietsen.

Wij als buurt weten de telefoonnummers van de bestuursleden van de Dorpsraad, OBS de Wiekslag, ISOB, gemeente Alkmaar, handhaving en politie en zullen niet schromen deze te bellen zodra er overlast is. Wij zullen bijhouden wanneer er gebeld wordt en of er daadwerkelijk wordt opgetreden.

Ook houdt de Dorpsraad zich niet aan het gestelde op hun website: geen overleg met bewoners, democratie is niet aanwezig en eigen belang staat toch voorop en niet het algemeen belang.

Volgens ons moet en zal het bestuur de Ahri-gelden besteden aan een voetbalkooi of voetbalveld, of dat nu wel of niet geaccepteerd wordt door de omliggende bewoners.  Dorpsraad Stompetoren denk ook eens aan de mogelijkheid om deze kooi achter de brandweerkazerne te plaatsen of anders op het jeu de boule baan aan de Binnenkruier, (volgens Liefting in het telefoongesprek van 3.10.2020 wonen er in de Binnenkruier en Buitenkruier wel 200 kinderen) of komt dat te dicht in de buurt van de eigen woning? Dorpsraad Stompetoren vraag aan de gemeente of de gelden ook aan andere doeleinden besteed mag worden?”

Verder staat er in de brief dat er geen voetbalveldje op het schoolplein mag komen. En wordt er gesommeerd dat er een bord geplaatst moet worden met ‘verboden toegang voor onbevoegden artikel 461 Wetboek van strafrecht’ zodat politie en handhaving kunnen optreden.

Het is niet ons gebruik om op deze wijze te reageren op dit soort brieven, maar gezien de geschiedenis van dit dossier vindt de Dorpsraad bovenstaande brief ongepast en onjuist.

Het stoort ons dan ook en het voelt ook als een indirecte bedreiging, te moeten lezen dat men ons privé zal benaderen voor zaken die gaan over het publieke domein.

Wij zijn van mening dat wij in alle stadia alle dorpsbewoners die met dit dossier te maken hebben (gehad), gehoord en geïnformeerd hebben. Direct, dan wel via de uitvoerende partijen. Wij doen dit omdat we van mening zijn dat alleen door met elkaar in gesprek te gaan er naar oplossingen gezocht kan worden die voor het hele dorp positief zijn. Wij doen ons werk voor de Dorpsraad vrijwillig en met de beste bedoelingen en hebben het beste voor met alle bewoners van Stompetoren.

Inschrijving verlengd!

Kort geleden hebben we u laten weten dat er nog budget is vanuit de
Arhi-gelden en dat we dit geld goed willen besteden in het dorp. We hebben opgeroepen om uw idee voor de openbare buitenruimte in te dienen en op onze jaarvergadering te komen pitchen.

Onze jaarvergadering is vanwege het coronavirus niet doorgegaan en dus ook heeft niemand een idee kunnen pitchen. Daarom hebben we besloten om de termijn te verlengen tot 1 juni as.

U omschrijft het idee zo volledig mogelijk alsof u twee minuten aan het pitchen bent. Het idee is in de openbare buitenruimte en is voor het dorp. Het vergroot de sociale cohesie en draagt bij aan de saamhorigheid.

Ook belangrijk is dat u aangeeft waar het gerealiseerd moet worden, voor welke doelgroep het bedoeld is, of er bij direct omwonenden draagvlak voor is.
Niet geheel onbelangrijk is dat u een indicatie opgeeft van de kosten.

Na de sluiting van de inschrijvingsdatum zullen we de ideeën aan iedereen voorleggen via onze gebruikelijke kanalen. Daarna horen we graag waar ieders voorkeur naar uitgaat.

Momenteel hebben we al een aantal aanmeldingen ontvangen:
– Fitnesstuin nabij de rotonde
– Voetbalplek op schoolplein
– Beweegtuin
– Zonnepanelen dak Paardenclub/IJsclub (afgewezen)

Aanmelden via de e-mail
Wij zien uw aanmelding graag voor 1 juni as. tegemoet. Succes!

Herdenk mee vanuit huis!

De activiteiten rondom 75 jaar vrijheid zijn hard getroffen door de aangescherpte maatregelen om snelle verspreiding van het Corona virus te voorkomen. Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, is nu helemaal zichtbaar. Gemeente Alkmaar herdenkt op 4 mei allen die zijn gevallen voor onze vrijheid. Maar wel op gepaste wijze. Alkmaar Centraal legt dit vast en zendt de herdenkingsrede en de kransleggingen op 4 mei uit. Zo is iedereen in de gelegenheid de herdenkingen vanuit huis bij te wonen.

Programma zonder publiek

Burgemeester Piet Bruinooge spreekt één herdenkingsrede uit gericht aan alle Alkmaarders. In Alkmaar, De Rijp/Noordeinde en Stompetoren leggen de burgemeester en zijn echtgenote Elly Bruinooge kransen bij de monumenten. Gevolgd door een korte aangepaste ceremonie in aanwezigheid van een lid van de 4 mei comités. Er zijn geen stille tochten. Ook niet vanuit Oudorp naar Sint Pancras.

Samen herdenken

Alkmaar Centraal legt de herdenkingen vast op beeld. Op 4 mei om 17.45 uur, is dit live te volgen via het televisiekanaal en het YouTube kanaal van HALStad Centraal en de Facebookpagina van Alkmaar Centraal. Daarna is de uitzending via deze kanalen ook terug te zien. Dit is voorafgaand aan de Nationale Herdenking die NPO1 live uitzendt. De uitzending is live te zien vanaf 17.45 uur.

HALStad Centraal Televisie is te vinden:
– Digitaal via Ziggo:
voorkeuzekanaal 36 (media box, Alkmaar stad, voormalig UPC gebied)
voorkeuzekanaal 42 (media box, Alkmaar buitengebied, Heerhugowaard, Langedijk)
voorkeuze kanaal 331 (CI+)

YouTube: https://www.youtube.com/user/AlkmaarCentraal
Facebook: https://www.facebook.com/alkmaarcentraal

Alle andere evenementen met publiek in het teken van 75 jaar vrijheid, 4 mei herdenkingen en 5 mei vieringen, zijn uitgesteld of afgelast.

Vlaggen op 4 en 5 mei

De Nederlandse vlag, zonder wimpel, hangt dit jaar op 4 mei de hele dag halfstok.

Op 5 mei hangt de Nederlandse vlag, zonder wimpel, in top.